• Motorbåd
 • Sejlbåd
 • Gummibåd
 • Motor
 • Små både
 • Jetski
 • Liggeplads
 • Trailer
  Alle kategorier
  • Alle kategorier
  • Motorbåd
  • Sejlbåd
  • Gummibåd
  • Motor
  • Små både
  • Jetski
  • Liggeplads
  • Trailer
  Vælg venligst en placering fra rullelisten

  Vilkår og betingelser

  1 Formål / definition

  (1) Vilkår for anvendelse – forhandlere ("Forhandlervilkår") gælder for alle retsforhold, der opstår ved forretningstransaktioner mellem Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS ("boatshop24.com") og en kommerciel sælger ("forhandler").
  (2) Betegnelsen "båd" nedenfor gælder for yachter, trailere, motorer eller fortøjninger.

  (3) boatshop24.com forbeholder sig retten til at ændre disse forhandlervilkår til enhver tid uden forudgående varsel, hvorved forhandlere skal underrettes om ændringerne via e-mail fire uger før, de træder i kraft. De ændrede forhandlervilkår anses for accepteret, medmindre en forhandler gør indsigelse indenfor to uger efter at have modtaget en sådan underretning. boatshop24.com skal i mailen med de ændrede forhandlervilkår, specielt henlede forhandlerens opmærksomhed på konsekvensen af at være stiltiende.


  2 Licensaftale

  (1) Efter at forhandleren har udfyldt registreringsformularen online eller sendt den med fax, anses denne for at have tilbudt køb af licens til databasen. Accept af denne registrering og efterfølgende gennemførelse af en kontrakt skal ske i form af en e-mail bekræftelse udstedt alene efter boatshop24.com’s skøn.

  (2) I det tilfælde at en forhandlers oplysninger ændres, er forhandleren forpligtet til straks at informere boatshop24.com i overensstemmelse hermed eller ændre oplysningerne direkte i administrationsområdet.

   

  3Brug af database

  (1) boatshop24.com garanterer adgang til databasen, hvis det er teknisk og driftsmæssigt muligt. boatshop24.com skal ikke holdes ansvarlig for nogle midlertidige driftsforstyrrelser på grund af strømafbrydelse, overbelastning af telenettet, afbrydelser i linjer eller andre tekniske problemer opstået hos udbyderen og som boatshop24.com ikke har nogen indflydelse på.

  (2) boatshop24.com skal servicere og udvikle sin database jævnligt for at bibeholde serverens sikkerhed og integritet og for at undgå alvorlige driftsforstyrrelser. Derfor kan adgang til databasen begrænses midlertidigt, men behørig hensyntagen tages til forhandlerens legitime interesser.

  (3) boatshop24.com forbeholder sig retten til at ændre databasestrukturen eller til at reducere eller øge dens størrelse uden varsel, forudsat at en sådan handling ikke i væsentlig grad hindrer den potentielle succes, der tilstræbes via den pågældende kontrakt.

   

  4 Annoncer

  (1) Forhandleren er forpligtet til kun at placere reelle tilbud om salg af både i databasen og at indtaste disse sagligt og med god samvittighed via den tilgængelige indtastningsskabelon, herunder alle væsentlige fakta, tal og fejl, der kan påvirke en beslutning om at købe.

  (2) Forhandleren er ikke berettiget til at oprette nogle filer, der indeholder billeder, som ikke udelukkende er af båden eller en lignende model af den, der er til salg.

   

  5 Gebyrer

  (1) Under prøveperioden har forhandleren ret til fri afbenyttelse af platformen.

  (2) De periodegebyrer som er angivet på hjemmesiden, finder anvendelse på tidspunktet for aftalens indgåelse. Disse gebyrer er nettopriser, som er underlagt enhver lovbestemt moms i henhold til lovgivningen i Tyskland.

  (3) boatshop24.com forbeholder sig retten til at hæve sine gebyrer efter kontraktens gennemførelse for at afspejle højere omkostninger, især afgifter, lønaftaler, sociale ydelser, telekommunikation eller som følge af ændringer i markedsforholdene. Forhandleren skal underrettes om enhver gebyrstigning på skrift eller pr. mail mindst fire uger før, de træder i kraft. En sådan stigning anses for accepteret, medmindre forhandleren gør indsigelse mod de nye gebyrer, inden de træder i kraft. boatshop24.com skal, i e-mailen eller korrespondancen vedrørende de nye gebyrer, specielt henlede forhandlerens opmærksomhed på konsekvensen af at være stiltiende.

  (4) Forhandleren er kun berettiget til erstatning, hvis dennes modkrav er lovligt fremsat, eller hvis boatshop24.com enten ikke bestrider sådanne krav eller accepterer dem. Forhandleren kan kun udøve sin generelle tilbageholdelsesret, hvis dennes modkrav er baseret på det samme kontraktforhold .

   

  6 Betalingsbetingelser

  (1) Gebyrerne forfalder til betaling månedsvis forud den 15. i hver måned startende med måneden efter registrering, hvor betaling på årsbasis forfalder til betaling én gang om året den 15. i måneden efter registreringen. .

  (2) Betalingsmetoden skal være som aftalt i kontrakten. Forhandleren skal sørge for at melde betalingen til betalingsservice. I tilfælde af utilstrækkelige midler til dækning af bankoverførslen er forhandleren ansvarlig for omkostninger, der opstår som følge af manglende betaling, forudsat at forhandleren er ansvarlig for manglen på tilstrækkelige midler på kontoen for tidspunktet for bankoverførslen.

  (3) I tilfælde af manglende betaling er boatshop24.com berettiget til at blokere forhandlerens salgstilbud, indtil det skyldige beløb ifølge kontrakten er modtaget fra forhandleren (generel tilbageholdelsesret). boatshop24.com’s rettigheder til at kræve erstatning og til at opsige kontrakten grundet manglende betaling forbliver i kraft.

   

  7 Kontraktperiode

  (1) Den gratis prøveperiode gælder en måned fra registreringsdatoen og ophører automatisk uden varsel.

  (2) Den betalte kontraktperiode gælder for en periode på tolv (12) måneder, begyndende efter modtagelse af en e-mail bekræftelse fra boatshop24.com, som fremsendes efter indsendelse af registreringsformularen. Denne periode kan kun opsiges ved udgangen af perioden.

  (3) Kontrakten fornyes automatisk for et år ad gangen, medmindre den opsiges med et varsel på seks (6) uger før udløbet af den eksisterende eller forlængede kontraktperiode. Retten til øjeblikkelig opsigelse af en gyldig grund forbliver i kraft.

  (4) Kontrakten kan opsiges ved at sende en meddelelse via e-mail til [email protected], eller på skrift til Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS, eller via fax.

   

  8 Garanti / erstatningsansvar

  (1) Forhandlerens garantirettigheder kræver, at forhandleren vurderer boatshop24.com’s services og underretter denne, enten på skrift eller pr. mail og ikke senere end fire arbejdsdage efter opdagelse af relevante driftsforstyrrelser.

  (2) Hvad angår alle erstatningskrav fra forhandleren er boatshop24.com ansvarlige for handlinger, misligholdelse eller grov uagtsomhed som foreskrevet ved lov, som kan tilskrives boatshop24.com eller nogle af dens repræsentanter eller stedfortrædende agenter. Hvis boatshop24.com ikke forsætligt bryder kontrakten, er dens ansvar for krav begrænset til forudsigelige skader.

  (3) boatshop24.com hæfter som foreskrevet ved lov for ethvert forsætligt kontraktbrud, hvorved dens ansvar for krav er begrænset til forudsigelige skader.

  (4) Ethvert ansvar for forsætlig fare for liv, helbred eller personskade eller den absolutte forpligtelse i henhold til produktansvarsloven berøres ikke.

  (5) boatshop24.com hæfter ikke under nogen form undtagen som anført i de foregående bestemmelser.

   

  9 Generelt erstatningsansvar

  (1) Ethvert erstatningsansvar, udover erstatningskravene under punkt 10, udelukkes uden hensyntagen til kravets juridiske karakter. Dette gælder især for erstatningskrav vedrørende misligholdelse af kontraktgennemførelse eller på grund af anden pligtforsømmelse eller krav vedr. lovovertrædelser under punkt 823 af BGB (tyske civillovbog).

  (2) I tilfælde af, at boatshop24.com holdes skadesløs eller erstatningsansvaret er begrænset i forbindelse med ethvert erstatningskrav, gælder de samme betingelser for personalets, medarbejdernes, repræsentanternes eller de stedfortrædende agenters personlige ansvar.

   

  10 Ansvar for indhold

  (1) Forhandleren er alene ansvarlig for rigtigheden og legitimiteten af de leverede oplysninger. Forhandleren er forpligtet til at sikre, at sådanne oplysninger eller sådant indhold, direkte eller gennem boatshop24.com, ikke krænker disse forhandlervilkår, gældende nationale eller internationale love og/eller tredjemands rettigheder, specielt med hensyn til ophavsrettigheder, varemærker, navnerettigheder, personlige rettigheder eller patentrettigheder, mv.

  (2) boatshop24.com’s erstatningsansvar eller ansvar for tredjemands indhold reguleres af 8, 11 i Teledienstgesetz (TDG).

  (3) Forhandleren skal holde boatshop24.com skadesløs for ethvert krav fra tredjemand om overtrædelse i forbindelse med tilbud og indhold, leveret af forhandleren via boatshop24.com. Forhandleren skal påtage sig alle advokat- og retsomkostninger afholdt af boatshop24.com for det juridiske forsvar over for sådanne krav, medmindre overtrædelsen ikke kan henføres til forhandleren.

  (4) boatshop24.com forbeholder sig ret til at blokere indhold leveret af forhandleren, hvis der er rimelig grund til at antage, at indholdet er i strid med loven eller disse forhandlervilkår.

   

  11 rettigheder

  (1) boatshop24.com er den retmæssige ejer af og har enerettigheder til hjemmesiden, databasen og alle ophavsrettigheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med hjemmesiden, databasen, indholdet, oplysningerne og andre elementer. Alle rettigheder der indehaves af forhandleren berøres ikke af denne bestemmelse.

  (2) Alt indhold, alle billeder eller anden information på boatshop24.com hjemmesiden – også selvom materialet ikke er beskyttet i henhold til lov om ophavsret, registrerede designs eller varemærker – må ikke kopieres, distribueres eller anvendes på nogen måde uden forudgående samtykke fra den retmæssige ejer.

  12 Databeskyttelse

  (1) Oplysninger leveret af forhandleren skal behandles i overensstemmelse med de tyske databeskyttelseslove, såsom Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG) og Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), hvorved boatshop24.com er berettiget til at behandle personlige oplysninger, der er nødvendige for håndtering af kontraktoplysninger, levering af services (brug / licens) og fakturering.

  (2) Forhandleren er berettiget til, når som helst, at se de personlige oplysninger som boatshop24.com har gemt uden beregning.

  13 Gældende lov

  Alle retsforhold mellem parterne skal fortolkes i overensstemmelse med Tysklands love under udelukkelse af alle materielle og proceduremæssige juridiske normer i andre jurisdiktioner. FN-konventionen om internationale løsørekøb (The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)) udelukkes hermed.

  14 Værneting

  Dér hvor boatshop24.com er placeret er værneting for alle tvister i forbindelse med disse forhandlervilkår, såfremt forhandleren er erhvervsdrivende. Dette gælder også, hvis forhandleren ikke har hjemsted i Tyskland eller flytter sit domicil udenfor Tyskland efter kontraktens gennemførelse. boatshop24.com har ret til at rejse tiltale på forhandlerens forretningssted.

  Opdateret: September 2nd  2014