• Μηχανοκίνητο σκάφος
 • Ιστιοπλοϊκό σκάφος
 • Φουσκώτο σκάφος
 • Κινητήρας
 • Βάρκα
 • Θαλάσσιο σκούτερ
 • Θέση αγκυροβολίας
 • Ρυμούλκα
  Όλες οι Κατηγορίες
  • Όλες οι Κατηγορίες
  • Μηχανοκίνητο σκάφος
  • Ιστιοπλοϊκό σκάφος
  • Φουσκώτο σκάφος
  • Κινητήρας
  • Βάρκα
  • Θαλάσσιο σκούτερ
  • Θέση αγκυροβολίας
  • Ρυμούλκα
  Επιλέξτε μια τοποθεσία από την αναπτυσσόμενη λίστα

  Όροι και Προϋποθέσεις

  1 Αντικείμενο / Ορισμός

   

  (1)Οι Όροι Χρήσης για Εμπόρους ("Όροι Εμπόρων") διέπουν όλες τις νομικές σχέσεις που προκύπτουν μέσα από επιχειρηματικές συναλλαγές οι οποίες διεξάγονται μεταξύ της Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS ("boatshop24.com") και εμπόρων πωλητών ("Dealer").
  (2) Ο όρος "Σκάφος" που χρησιμοποιείται παρακάτω ισχύει για τα γιοτ, τα τρέιλερ, τους κινητήρες, τις μηχανές ή τους κάβους.

  (3) Η boatshop24.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Εμπόρων οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενώ οι Έμποροι θα ενημερωθούν για τις τροποποιήσεις μέσω email τέσσερις εβδομάδες πριν τεθούν σε ισχύ. Οι τροποποιημένοι Όροι Εμπόρων θεωρούνται αποδεκτοί από τον Έμπορο, εκτός αν εκείνος υποβάλλει αντίρρηση μέσα σε δύο εβδομάδες από τη λήψη της προαναφερθείσας ειδοποίησης. Η boatshop24.com, στο email που περιέχει τους τροποποιημένους Όρους Εμπόρων θα επιστήσει την προσοχή του Εμπόρου στις συνέπειες από την τήρηση σιγής


  2 Συμφωνία Εκχώρησης Άδειας

  (1) Ο Έμπορος, με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και την υποβολή της διαδικτυακά ή μέσω φαξ, θεωρείται ότι έχει προσφέρει άδεια στη βάση δεδομένων έναντι τιμήματος. Η αποδοχή αυτής της εγγραφής και η επακόλουθη εκτέλεση της σύμβασης θα λάβει τη μορφή επιβεβαίωσης μέσω email εκδιδόμενης κατά τη διακριτική ευχέρεια της boatshop24.com.

  (2) Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων του Εμπόρου, ο Έμπορος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την boatshop24.com ή να τροποποιήσει απευθείας τα στοιχεία στην ενότητα διαχείρισης του λογαριασμού του.

   

  3 Χρήση Βάσης Δεδομένων

  (1) Η boatshop24.com εγγυάται τη δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδομένων, αρκεί αυτό να είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό. Η boatshop24.com δε φέρει ευθύνη για προσωρινές βλάβες που προκύπτουν από αίτια όπως η απώλεια ηλεκτρικού ρεύματος, η υπερφόρτωση του δικτύου τηλεπικοινωνιών, οι διακοπές στις γραμμές ή άλλα τεχνικά προβλήματα που συναντάει ο χρήστης, τα οποία δεν ελέγχει η boatshop24.com.

  (2) Η boatshop24.com θα κάνει σέρβις και θα αναπτύσσει τη βάση δεδομένων της τακτικά για να διατηρεί την ασφάλεια και αξιοπιστία του διακομιστεί και να αποφεύγει σοβαρές δυσλειτουργίες. Αντίστοιχα, αν η πρόσβαση στη βάση δεδομένων είναι προσωρινά περιορισμένη, θα ασκηθεί η δέουσα επιμέλεια στα νόμιμα συμφέροντα του Εμπόρου.

  (3) Η boatshop24.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη δομή της βάσης δεδομένων ή να μειώσει ή να εμπλουτίσει το μέγεθός της χωρίς προειδοποίηση, αρκεί αυτή η ενέργεια να μη δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στις ευκαιρίες επιτυχίας τις οποίες επιδιώκει η παρούσα σύμβαση.

   

  4 Διαφημίσεις/ Αγγελίες

  (1) Ο Έμπορος υποχρεούται να αναρτά μόνο κατάλληλες προσφορές για την πώληση σκαφών στη βάση δεδομένων και να τις εισάγει συνειδητά και βάσει πραγματικών στοιχείων μέσω της διαθέσιμης μάσκας εισαγωγής, συμπληρώνοντας όλα τα σημαντικά στοιχεία, αριθμούς και ελαττώματα που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση αγοράς.

  (2) Ο Έμπορος δεν έχει δικαίωμα να αναρτήσει αρχεία που περιέχουν εικόνες οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά το Σκάφος προς πώληση ή ένα αντίστοιχο μοντέλο.

   

  5 Τέλη

  (1) Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ο Έμπορος θα χρησιμοποιεί δωρεάν την πλατφόρμα.

  (2) Θα ισχύουν τα τέλη για τις περιόδους χρήσης που αναφέρονται στον Ιστότοπο όταν συνάφθηκε η σύμβαση. Αυτά τα τέλη αντιστοιχούν στο καθαρό ποσό και υπόκεινται σε ΦΠΑ σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γερμανίας.

  (3) Η boatshop24.com διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τα τέλη εκτέλεσης της σύμβασης ώστε να αντικατοπτρίζουν υψηλότερα κόστη, ειδικά λόγω φόρων, συμβάσεων μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών, τηλεπικοινωνιακών τελών ή λόγω αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς. Ο Έμπορος θα ενημερωθεί για τυχόν αυξήσεις στα τέλη γραπτώς ή μέσω email τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν τεθούν σε ισχύ. Αυτή η αύξηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή, εκτός αν ο Έμπορος προβάλλει αντίρρηση για τα νέα τέλη πριν τεθούν σε εφαρμογή. Η boatshop24.com, στο email ή την αλληλογραφία για τα νέα τέλη, θα επιστήσει την προσοχή του Εμπόρου ειδικά στις από την τήρηση σιγής.

  (4) Ο Έμπορος έχει δικαίωμα αντισταθμίσματος μόνο αν η ανταπαίτησή του έχει νομική βάση ή αν η boatshop24.com είτε δε φέρει αντίρρηση στις απαιτήσεις ή τις αποδεχτεί. Ο Έμπορος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα παρακράτησης μόνο αν η ανταπαίτησή του βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.

   

  6 Όροι Πληρωμής

  (1) Τα τέλη οφείλονται και καταβάλλονται μηνιαίως προκαταβολικά τη δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα ξεκινώντας από το μήνα μετά την εγγραφή, ενώ η πληρωμή σε ετήσια βάση θα καταβάλλεται εφάπαξ ετησίως τη δέκατη πέμπτη (15) ημέρα ξεκινώντας από το μήνα μετά την εγγραφή.

  (2) Η μέθοδος πληρωμής συμφωνείται με τη σύμβαση. Ο Έμπορος θα εκδώσει αυτόματη εντολή πληρωμής για άμεσες χρεώσεις. Σε περίπτωση ανεπαρκών πόρων για την κάλυψη της άμεσης χρέωσης, ο Έμπορος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που θα προκύψουν ως συνέπεια από τη μη καταβολή της πληρωμής, δεδομένου ότι ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για την έλλειψη επαρκών πόρων στο λογαριασμό την ημέρα της άμεσης χρέωσης.

  (3) Σε περίπτωση παράλειψης της πληρωμής, η boatshop24.com έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τα είδη που προσφέρονται προς πώληση από τον Έμπορο, εωσότου ο Έμπορος καταβάλλει τη συμφωνημένη πληρωμή (δικαίωμα παρακράτησης). Τα δικαιώματα της boatshop24.com για την απαίτηση αποζημίωσης και την καταγγελία της σύμβασης λόγω παράλειψης πληρωμής θα παραμείνουν σε ισχύ.

   

  7 Διάρκεια Σύμβασης

  (1) Η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος διαρκεί ένα μήνα από την ημερομηνία εγγραφής και λήγει αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.

  (2) Η διάρκεια της σύμβασης έναντι πληρωμής είναι δώδεκα (12) μήνες και ξεκινάει με τη λήψη του email επιβεβαίωσης από την from boatshop24.com το οποίο αποστέλλεται μετά την υποβολή της φόρμας εγγραφής. Αυτός ο όρος μπορεί να ακυρωθεί στο τέλος της περιόδου.

  (3) Η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα για ένα ακόμα έτος, εκτός αν καταγγελθεί με ειδοποίηση έξι (6) εβδομάδων πριν τη λήξη της ισχύουσας ή εκτεταμένης διάρκειας της σύμβασης. Το δικαίωμα για άμεση καταγγελία για δικαιολογημένο σκοπό παραμένει σε ισχύ.

  (4) Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί με την αποστολή ειδοποίησης μέσω email στη διεύθυνση [email protected] ή γραπτώς στη διεύθυνση Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS ή μέσω φαξ.

   

  8 Εγγύηση / Ευθύνη

  (1) Το δικαίωμα εγγύησης του Εμπόρου προϋποθέτει ότι ο Έμπορος θα αξιολογήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει η boatshop24.com και θα την ενημερώσει, είτε γραπτώς ή μέσω email, όχι αργότερα από τέσσερις εργάσιμες ημέρες την ύπαρξη σχετικών δυσλειτουργιών.

  (2) Για τυχόν αιτήματα αποζημίωσης που προβάλλει ο Έμπορος, η boatshop24.com θα είναι υπεύθυνη για τυχόν παραπτώματα ή σοβαρή αμέλεια όπως προβλέπει η νομοθεσία, που αποδίδονται στην boatshop24.com ή κάποιον από τους αντιπροσώπους ή υπεύθυνους πράκτορες. Αν η boatshop24.com δεν παραβιάσει σκόπιμα τη σύμβαση, η ευθύνη της για απαιτήσεις περιορίζεται στις προβλεπόμενες ζημιές.

  (3)Η boatshop24.com θα είναι υπεύθυνη όπως προβλέπει η νομοθεσία για τυχόν υπαίτια παραβίαση της σύμβασης, βάσει της οποίας η ευθύνη της για απαιτήσεις περιορίζεται στις προβλεπόμενες ζημιές.

  (4) Τυχόν ευθύνη για υπαίτια διακινδύνευση της ζωής ή σωματικής βλάβης ή υγείας η απόλυτη ευθύνη σύμφωνα με το νόμο ευθύνης προϊόντων δε θα προσβληθεί.

  (5) Η boatshop24.com δεν είναι υπεύθυνη σε καμία άλλη περίπτωση, εκτός όσων προαναφέρθηκαν στους προηγούμενους όρους.

   

  9 Αστική Ευθύνη

  (1) Οποιαδήποτε ευθύνη πέρα από τις απαιτήσεις αποζημίωσης που αναφέρονται στον όρο 10 εξαιρείται, χωρίς εξέταση της νομικής φύσης της απαίτησης. Αυτό ισχύει ειδικά για απαιτήσεις αποζημίωσης για την εκτέλεση της σύμβασης ή λόγω άλλων παραβάσεων καθήκοντος ή λόγω απαιτήσεων για αδικήματα που προβλέπει ο όρος 823 του γερμανικού αστικού κώδικα.

  (2) Σε περίπτωση που η boatshop24.com απαλλαχθεί ή η ευθύνη είναι περιορισμένη όσον αφορά στις απαιτήσεις αποζημίωσης, οι ίδιοι όροι θα ισχύουν για την προσωπική ευθύνη του προσωπικού, των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων της ή των υπεύθυνων πρακτόρων.

   

  10 Ευθύνη για το Περιεχόμενο

  (1) Ο Έμπορος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και τη νομιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Ο Έμπορος είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει ότι αυτές οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο, άμεσο ή μέσω της boatshop24.com, δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους Εμπόρων, την εφαρμοστέα εθνική ή διεθνή νομοθεσία και/ ή τα δικαιώματα τρίτων μερών, ειδικά σχετικά με πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα χρήσης επωνυμίας, προσωπικά δικαιώματα, ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας κλπ.

  (2) Η ευθύνη ή υπευθυνότητα της boatshop24.com για περιεχόμενο τρίτων μερών διέπεται από τα άρθρα 8, 11 του γερμανικού νόμου απομακρυσμένων υπηρεσιών Teledienstgesetz.

  (3) Ο Έμπορος δε θεωρεί την boatshop24.com υπεύθυνη για απαιτήσεις τρίτων μερών για παραβιάσεις όσον αφορά σε προσφορές ή περιεχόμενο που παρέχει ο Έμπορος μέσω του ιστότοπου που διαχειρίζεται η boatshop24.com. Ο Έμπορος θα αναλάβει τα έξοδα δικηγόρου ή τα δικαστικά έξοδα της boatshop24.com για τη νομική υπεράσπιση αναφορικά με αυτές τις απαιτήσεις, εκτός αν το αντικείμενο της παραβίασης δεν αποδίδεται στον Έμπορο.

  (4)Η boatshop24.com διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει το περιεχόμενο του Εμπόρου, αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρεί ότι το περιεχόμενο παραβιάζει σε μεγάλο βαθμό τη νομοθεσία ή τους παρόντες Όρους Εμπόρων.

   

  11 Δικαιώματα

  (1) Η boatshop24.com είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του ιστότοπου και διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα του ιστότοπου και της βάσης δεδομένων καθώς και των όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τον ιστότοπο, τη βάση δεδομένων, το περιεχόμενο, τις πληροφορίες και άλλα στοιχεία. Τυχόν δικαιώματα που διατηρεί ο Έμπορος δεν επηρεάζονται από αυτή τη συνθήκη.

  (2) Το περιεχόμενο, οι εικόνες ή άλλες πληροφορίες στον ιστότοπο της boatshop24.com – ακόμα κι αν αυτό το υλικό δεν προστατεύεται από νόμους πνευματικών δικαιωμάτων, καταχωρισμένα σχέδια, ή εμπορικά σήματα – δε δύναται να αντιγραφτεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με κανέναν άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη έγκριση του νόμιμου ιδιοκτήτη.

  12 Data Protection

  (1) Οι πληροφορίες που παρέχει ο Έμπορος χρησιμοποιούνται σε συμμόρφωση με τη γερμανική νομοθεσία προστασίας δεδομένων, όπως οι νόμοι Teledienstdatenschutzgesetz και Bundesdatenschutzgesetz, σύμφωνα με τους οποίους η boatshop24.com έχει δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων που απαιτούνται για τη διαχείριση συμβατικών πληροφοριών, την παροχή υπηρεσιών (χρήση / άδεια) και τις τιμολογήσεις.

  (2) Ο Έμπορος έχει δικαίωμα να επιθεωρεί τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η boatshop24.com χωρίς χρέωση οποιαδήποτε στιγμή.

  13 Ισχύουσα Νομοθεσία

  Όλες οι νομικές σχέσεις μεταξύ των μερών συνομολογούνται σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Γερμανίας, με εξαίρεση όλου του υλικού και των διαδικαστικών νομικών προτύπων άλλων δικαιοδοσιών. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων εξαιρείται δια του παρόντος.

  14 Περιοχή Δικαιοδοσίας

  Η περιοχή όπου εδρεύει η boatshop24.com είναι η περιοχή δικαιοδοσίας για την επίλυση όλων των διαφορών σε σχέση με αυτούς τους Όρους Εμπόρων, δεδομένου ότι ο Έμπορος είναι επιχειρηματίας. Αυτό ισχύει ακόμα και αν ο Έμπορος δεν εδρεύει στη Γερμανία ή μετακομίσει εκτός Γερμανίας μετά την εκτέλεση της σύμβασης. Η boatshop24.com έχει δικαίωμα να υποβάλλει μήνυση στη χώρα όπου εδρεύει ο Έμπορος.

  Ενημερώθηκε: September 2nd  2014