• Motorboot
 • Zeilboot
 • Rubberboot
 • Motoren
 • Kleine boot
 • Jetski
 • Ligplaats
 • Trailer
  Alle categorieën
  • Alle categorieën
  • Motorboot
  • Zeilboot
  • Rubberboot
  • Motoren
  • Kleine boot
  • Jetski
  • Ligplaats
  • Trailer
  Selecteer een locatie in het veld hieronder

  Voorwaarden

  1 Reikwijde / definitie

  (1) De Gebruiksvoorwaarden – Dealers ("Dealervoorwaarden") zullen van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen die voortkomen uit zakelijke transacties tussen Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS ("boatshop24.com") en een commerciële verkoper ("Dealer").
  (2) De term "Boat" die hieronder gebruikt wordt zal van toepassing zijn op jachten, trailers, motoren of ligplaatsen.

  (3) boatshop24.com behoudt zich het recht voor om deze Dealervoorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, waarbij Dealers 4 weken voordat zij van kracht worden bericht zullen krijgen over de wijzigingen. De gewijzigde Dealervoorwaarden worden geacht geaccepteerd te zijn, tenzij een Dealer binnen twee weken na het ontvangen van zo’n kennisgeving bezwaar maakt. boatshop24.com zal in de e-mail die de gewijzigde Dealervoorwaarden bevat, met name de aandacht van de Dealer vragen over wat de gevolgen van stilzwijgen zijn.


  2 Licentieovereenkomst

  (1) De dealer zal, na het invullen van het registratieformulier online of door dit per fax te versturen, geacht worden te hebben aangeboden om tegen betaling een vergunning voor de database aan te vragen. De aanvaarding van deze registratie en de hierop volgende uitvoering van het contract zal in de vorm van een e-mailbevestiging zijn die naar eigen goeddunken van boatshop24.com zal worden afgegeven.

  (2) In het geval dat de registratieinformatie van een Dealer verandert, zal de Dealer verplicht zijn boatshop24.com hiervan dienovereenkomstig onmiddellijk op de hoogte te stellen of om de informatie direct in het administratiegebied te wijzigen.

   

  3 Gebruik van database

  (1) boatshop24.com garandeert toegang tot de database, mits dit technisch en operationeel mogelijk is. boatshop24.com zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige tijdelijke defecten die voortkomen uit oorzaken zoals het verlies van elektrische stroom, overbelasting van het telecommunicatienetwerk, breuk in de leidingen, of andere technische problemen die de provider kan tegenkomen waarover boatshop24.com geen invloed heeft.

  (2) boatshop24.com zal de database regelmatig onderhouden en ontwikkelen om de veiligheid en integriteit van de server te behouden en om ernstige defecten te voorkomen. Dienovereenkomstig kan toegang tot de database tijdelijk beperkt zijn, maar er zal rekening worden gehouden met de legitieme belangen van de Dealer.

  (3) boatshop24.com behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de structuur van de database te veranderen of om de grootte te verkleinen of te vergroten, mits zo’n actie het potentiële succes waarnaar in het relevante contract gestreefd wordt niet aanzienlijk wordt belemmerd.

   

  4 Advertenties

  (1) De dealer is verplicht om alleen geschikte aanbiedingen voor boten die te koop zijn in de database te plaatsen en om deze gewetensvol en feitelijk in te voeren via het beschikbare invoermasker, terwijl alle belangrijke feiten, cijfers en fouten die de beslissing om te kopen kunnen beïnvloeden worden vermeld.

  (2) De dealer zal niet gerechtigd zijn om eventuele bestanden op te zetten die beelden bevatten die niet exclusief van de boot zijn of van een gelijksoortig model zijn dat te koop is.

   

  5 Tarieven

  (1) De tarieven voor de gebruiksperioden die op de website worden vermeld ten tijde van de sluiting van het contract, zullen van toepassing zijn. Deze tarieven zijn netto bedragen en zijn onderhevig aan BTW die verschuldigd is onder de Duitse wetgeving.

  (2) boatshop24.com behoudt zich het recht voor om volgend op de uitvoering van het contract de tarieven te verhogen als weerspiegeling van hogere kosten, met name voor belastingen, loonovereenkomsten, voordelen in de sociale zorg, telecommunicatie of als gevolg van veranderingen in de marktomstandigheden. De Dealer zal tenminste vier weken voordat ze van kracht worden schriftelijk of via e-mail bericht krijgen van verhogingen in de tarieven. Zo’n verhoging zal worden geacht geaccepteerd te zijn, tenzij de Dealer voordat ze van kracht worden bezwaar maakt tegen de nieuwe tarieven. boatshop24.com zal in de e-mail of de correspondentie met betrekking tot de nieuwe tarieven met name de aandacht van de Dealer vragen over wat de gevolgen van stilzwijgen zijn.

  (3) De Dealer zal alleen recht hebben op het recht van offset als zijn tegeneisen wettelijk vastgesteld zijn of als boatshop24.com geen bezwaar maakt tegen deze eisen of ze accepteert. De Dealer kan alleen een algemeen pandrecht uitoefenen als zijn tegeneis is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

   

  6 Betalingsvoorwaarden

  (1) Het geld zal maandelijks vooraf verschuldigd en betaalbaar zijn op de vijftiende (15) dag van elke maand, beginnend in de maand volgend op de registratie, waarbij betaling op jaarbasis een keer per jaar verschuldigd zal zijn op de vijftiende (15) dag van de maand volgend op de registratie.

  (2) De betalingsmethode zal zo zijn als contractueel is overeengekomen.+ De Dealer zal voor een opdracht voor automatische incasso zorgen. In geval van onvoldoende fondsen om de automatische incasso te dekken, zal de Dealer verantwoordelijk zijn voor alle kosten die voortkomen als gevolg van wanbetaling, mits de Dealer op het moment van de automatische incasso verantwoordelijk is voor het gebrek aan adequate fondsen op de rekening.

  (3) In geval van wanbetaling zal boatshop24.com het recht hebben om de verkoopaanbiedingen die de Dealer geplaatst heeft te blokkeren tot de contractuele betaling die verschuldigd is van de Dealer wordt ontvangen (algemeen pandrecht). Het recht van boatshop24.com om schadevergoeding te eisen en om het contract te beëindigen als gevolg van wanbetaling, zal van kracht blijven.

   

  7 Contracttermijn

  (1) De gratis proefperiode zal voor een maand vanaf de registratiedatum zijn, en zal automatisch zonder kennisgeving beëindigen.

  (2) De contracttermijn tegen betaling zal voor een periode van twaalf (12) maanden zijn, beginnend na ontvangst van een bevestigings-e-mail van boatshop24.com die na inzending van het registratieformulier zal worden verstuurd. Deze termijn mag alleen worden geannuleerd aan het eind van de termijn.

  (3) Het contract zal stilzwijgend voor een extra jaar worden verlengd, tenzij dit binnen zes (6) weken voor het verlopen van de bestaande of de verlengde contracttermijn wordt beëindigd. Het recht om het contract met een oprecht excuus onmiddellijk te beëindigen zal van kracht blijven.

  (4) Het contact kan door kennisgeving via e-mail aan [email protected], of schriftelijk naar Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS, worden beëindigd, of per fax.

   

  8 Garantie / aansprakelijkheid

  (1) De garantierechten van de Dealer eisen dat de Dealer de diensten die boatshop24.com voorziet evalueert, en na het ontdekken van eventuele relevante defecten laatstgenoemde niet later dan vier werkdagen, ofwel schriftelijk of via e-mail, hiervan op de hoogte stelt.

  (2) Bij eventuele schadeclaims die de Dealer indient zal boatshop24.com verantwoordelijk zijn voor wangedrag of grove nalatigheid, zoals door de wet is voorgeschreven, die wordt toegeschreven aan boatshop24.com of zijn vertegenwoordigers of afgevaardigde agenten. Indien boatshop24.com het contract niet opzettelijk breekt dan zal zijn aansprakelijkheid voor claims beperkt zijn tot voorzienbare schade.

  (3) boatshop24.com zal aansprakelijk zijn, zoals door de wet wordt voorgeschreven, voor eventuele verwijtbare contractbreuk, waarbij zijn aansprakelijkheid voor claims beperkt zal zijn tot voorzienbare schade.

  (4) Enige aansprakelijkheid voor verwijtbare ingevaarbrenging van leven of lichamelijk letsel of gezondheid of absolute aansprakelijkheid onder de productaansprakelijkheidswet zal niet worden aangetast.

  (5) boatshop24.com zal niet in wat voor vorm ook aansprakelijk zijn, behalve waar dit in de voorgaande bepalingen is uiteengezet.

   

  9 Algemene aansprakelijkheid

  (1) Eventuele aansprakelijkheid voor schadeclaims zoals onder 10 is uiteengezet zal uitgesloten zijn, ongeacht de wettelijke aard van de claim. Dit is met name van toepassing op schadeclaims voor het verzuimen van het uitvoeren van het contract of als gevolg van andere overtreding van verplichtingen of als gevolg van claims voor overtredingen onder 823 van de BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

  (2) In geval boatshop24.com onschuldig is en zijn aansprakelijkheid beperkt is met betrekking tot eventuele schadeclaims, dan zullen dezelfde voorwaarden gelden voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn personeel, medewerkers, vertegenwoordigers of afgevaardigde agenten.

   

  10 Verantwoordelijkheid voor de inhoud

  (1) De Dealer zal als enige verantwoordelijk zijn voor de juistheid en rechtmatigheid van eventuele geleverde informatie. De Dealer zal verplicht zijn te verzekeren dat zulke informatie of inhoud, direct of via boatshop24.com, geen inbreuk maakt op deze Dealervoorwaardenlt;/i>, de van toepassing zijnde nationale of internationale wetgevingen, en/of de rechten van derden, met name met betrekking tot copyrights, handelsmerken, rechten op een naam, persoonlijke rechten of patentrechten etc.

  (2) De aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van boatshop24.com voor de inhoud van derden valt onder secties 8 en 11 van Teledienstgesetz (TDG).

  (3) De Dealer zal boatshop24.com onschuldig houden tegen claims van derden over schendingen met betrekking tot de aanbiedingen en inhoud die de Dealer aanlevert via de website die door boatshop24.com wordt geëxploiteerd. De Dealer zal eventuele vergoedingen voor advocaten of proceskosten die boatshop24.com heeft gemaakt voor de wettelijke verdediging tegen zulke claims op zich nemen, tenzij de betreffende schending niet aan de Dealer kan worden toegerekend.

  (4) boatshop24.com behoudt zich het recht voor om de inhoud die de Dealer heeft geleverd te blokkeren als er redelijke grond is om aan te nemen dat de inhoud in grove overtreding van de wet of deze Dealervoorwaarden is.

   

  11 Rechten

  (1) boatshop24.com is de rechtmatige eigenaar van en heeft exclusieve rechten op de website en de database en alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de website, database, inhoud, informatie en andere elementen. Eventuele rechten die de Dealer heeft zullen niet door deze bepaling worden aangetast.

  (2) Eventuele inhoud, beelden of andere informatie over de boatshop24.com website – zelfs wanneer zulk materiaal niet beschermd is onder de wet op auteursrecht, geregistreerde ontwerpen, of handelsmerken – mogen niet worden verveelvoudigd, verspreid of gebruikt op wat voor manier ook zonder de voorafgaande toestemming van de rechtmatige eigenaar.

  12 Gegevensbescherming

  (1) De informatie die de Dealer heeft geleverd zal worden behandeld in overeenstemming met de Duitse gegevensbeschermingswetten zoals de Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG) en de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), waardoor boatshop24.com recht heeft op het verwerken van persoonlijke informatie die nodig is voor het hanteren van contractinformatie, het leveren van diensten (gebruik / licentie) en factureren.

  (2) De Dealer zal het recht hebben om op elk gewenst moment kosteloos zijn persoonlijke informatie die door boatshop24.com is opgeslagen, te bekijken.

  13 Toepasselijk recht

  Alle wettelijke relaties tussen de partijen zullen worden uitgelegd in overeenstemming met de Duitse wet, onder uitzondering van alle materialen en procedurele wettelijke normen van andere jurisdicties. De United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is hierbij uitgesloten.

  14 Plaats van jurisdictie

  De plaats waar boatshop24.com zich bevestigd zal de plaats van jurisdictie voor alle geschillen zijn in verband met deze Dealervoorwaarden, mits de Dealer een zakenman is. Dit zal tevens van toepassing zijn als de Dealer niet in het algemeen woonachtig in Duitsland is of zijn domicilie buiten Duitsland brengt na de uitvoering van het contract. boatshop24.com zal het recht hebben om op het zakelijke adres van de Dealer een aanklacht in te dienen.

  Bijgewerkt: September 2nd  2014