• motorbåt
 • seilbåt
 • oppblåsbar
 • motor
 • liten båt
 • jetbåt
 • køye
 • trailer
  Alle kategorier
  • Alle kategorier
  • motorbåt
  • seilbåt
  • oppblåsbar
  • motor
  • liten båt
  • jetbåt
  • køye
  • trailer
  Vennligst velg et sted fra rullegardinlisten

  Betingelser og vilkår

  1 Virkeområde/Definisjon

  (1) Bruksvilkår – Forhandlere ("Forhandler-vilkår") skal gjelde for alle legale forhold som dannes gjennom forretnings-transaksjoner mellom Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS ("boatshop24.com") og en kommersiell selger ("Dealer").
  (2) Betegnelsen "Boat" brukes i det følgende og skal gjelde for yachter, trailere, motorer eller fortøyninger.

  (3) boatshop24.com forbeholder seg retten til når som helst å føye noe til disse Forhandler-vilkår uten varsel, hvilket innebærer av forhandlere skal informeres om tilføyelsene via e-post fire uker før de trer i kraft. Tilføyelser til Forhandler-vilkår skal betraktes som godkjent med mindre at en forhandler registrerer en innsigelse innenfor to uker etter at slik informasjon er mottatt. boatshop24.com skal i e-posten med tilføyelsene til Forhandler-vilkår, spesifikt gjøre forhandleren oppmerksom på konsekvensene av å forholde seg taus.


  2 Lisens-avtale

  (1) Når forhandleren har utfylt registrering-skjemaet online eller sendt det med faks, skal det betraktes som hans tilbud om å lisensiere databasen mot betaling. Godkjenning av denne registreringen og følgende inngåelse av en kontrakt skal skje ved hjelp av bekreftelse per e-post utstedt helt etter skjønn til boatshop24.com.

  (2) I tilfelle av at opplysningene i forhandlerens registrering endres, har forhandleren plikt til straks å underrette boatshop24.com om dette eller å endre opplysningene direkte i feltet for administrasjon

   

  3 Bruk av Database

  (1) boatshop24.com garanterer tilgang til databasen, under forutsetning av at dette er teknisk og driftsmessig mulig. boatshop24.com er ikke ansvarlig for noen midlertidige driftsforstyrrelser som oppstår på grunn av for eksempel strømbrudd, overbelastning av telenettet, linjebrudd eller andre tekniske problemer som tilbyderen opplever, og som boatshop24.com ikke har noen kontroll over.

  (2) boatshop24.com skal regelmessig betjene og utvikle sin database for å bevare serverens sikkerhet og integritet, og for å hindre alvorlige driftsforstyrrelser. Derfor kan adgang til databasen begrenses midlertidig, men under rimelig hensyn til forhandlerens legale interesser.

  (3) boatshop24.com forbeholder seg retten til å endre databasens struktur eller å redusere eller uten varsel å øke dens omfang, forutsatt at en slik handling ikke i vesentlig grad hemmer den potensielle suksess som tilstrebes med den aktuelle kontrakten.

   

  4 Annonsering

  (1) Forhandleren har plikt til bare å sette inn korrekte tilbud om salg av båter i databasen, og til samvittighetsfullt og saklig å sette disse inn ved hjelp av den inngangs-matrisen som blir stilt til rådighet, samt å inkludere alle vesentlige fakta, tall og feil som kan ha betydning for kjøperens beslutning.

  (2) Forhandleren har ikke rett til å opprette filer som inneholder bilder uten eksklusiv presentasjon av båten, eller som viser en liknende modell for salg.

   

  5 Gebyrer

  (1) I løpet av prøveperioden skal forhandleren ha fritt bruk av plattformen.

  (2) Gebyrene for perioder med bruk av nettsiden skal være de som gjelder ved kontraktens inngåelse. Disse gebyrene er nettorater og gjelder for tillegg av all lovfestet moms ifølge tysk lov.

  (3) boatshop24.com forbeholder seg retten til å heve sine gebyrer etter inngåelse av kontrakten når dette skyldes økte kostnader, spesielt når det gjelder skatter, lønnsavtaler, sosiale velferdsordninger, telekommunikasjon eller endringer i markedsvilkårene. Forhandleren skal underrettes per e-post om alle gebyrøkninger minst fire uker før de trer i kraft. En slik økning skal betraktes som godkjent derom ikke forhandleren protesterer på de nye gebyrene før disse trer i kraft. boatshop24.com skal i e-posten eller i korrespondanse vedrørende de nye gebyrene, spesielt gjøre forhandleren oppmerksom på følgene av å være taus.

  (4) Forhandleren skal bare være berettiget til utlikning hvis hans motkrav er legalt fremsatt, eller dersom boatshop24.com enten unnlater å imøtegå slike krav eller aksepterer dem. Forhandleren kan bare iverksette en generell panterett dersom hans motkrav er basert på de samme kontraktsforholdene

   

  6 Betalingsvilkår

  (1) Gebyrer skal forfalle og betales i forveien med en måneds frist hver den femtende (15) dag av hver måned fra registrering, og betaling på årsbasis skal forfalle én gang årlig den femtende (15) dag i måneden for registrering.

  (2) Betalingsmåten skal avtales kontraktmessig. Forhandleren skal utstede en ordre om automatisk trekk for direkte belastninger. Dersom det ikke er tilstrekkelige midler til dekning av direkte belastninger, skal forhandleren være ansvarlig for alle kostnader som oppstår på grunn av manglende betaling, forutsatt at forhandleren er ansvarlig for mangel på tilstrekkelige midler i kontoen på tidspunktet for direkte belastning.

  (3) I tilfelle av uteblitt betaling skal boatshop24.com ha rett til å sperre tilbud som forhandleren har plassert inntil kontraktmessig betaling er mottatt fra forhandleren (generell panterett). De rettighetene boatshop24.com har på skadeserstatning og opphevelse av kontrakten på grunn av uteblitt betaling, skal fortsatt være gyldige.

   

  7 Kontrakts-vilkår

  (1) Den gratis prøveperioden skal være én måned fra datoen for registrering og avsluttes automatisk uten varsel.

  (2) Kontraktens vilkår med hensyn til betaling skal gjelde for en periode på tolv (12) måneder fra mottatt bekreftelse per e-post fra boatshop24.com sendt etter innsendelse av registreringsskjemaet. Dette vilkåret kan bare annulleres med virkning fra vilkårets slutt.

  (3) Kontrakten skal automatisk gjelde for ytterligere ett år dersom den ikke sies opp med seks (6) ukers varsel før eksisterende eller forlenget kontrakt utløper. Retten til umiddelbar berettiget oppsigelse skal fortsatt være gjeldende.

  (4) Kontrakten kan sies opp ved å sende en melding via e-post til [email protected], eller skriftlig til Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS, eller per faks.

   

  8 Garanti/Ansvar

  (1) Forhandlerens garantirettigheter krever at forhandleren evaluerer den service som er ytet av boatshop24.com og underretter sistnevnte, enten skriftlig eller per e-post, senest etter fire hverdager, om observasjon av noen relevant driftsforstyrrelse.

  (2) Forhandlerens krav om erstatning krever at boatshop24.com skal være ansvarlig for uredelighet eller grov forsømmelse som foreskrevet i loven, og at dette skyldes boatshop24.com eller noen av dets representanter eller vikarierende agenter. Dersom ikke boatshop24.com bryter kontrakten med vilje, skal dets ansvar for krav begrenses til skader som kunne forutses.

  (3) boatshop24.com er ansvarlig, som foreskrevet i loven, for ethvert klanderverdig kontraktsbrudd, men dets ansvar for erstatningskrav skal begrenses til skader som kunne forutses.

  (4) Ethvert ansvar for klanderverdig opptreden som medfører fare for liv, personskade, helse eller absolutt ansvar ifølge bestemmelser om produktansvar, skal ikke påvirkes.

  (5) boatshop24.com skal ikke på noen måte være ansvarlig i noen som helst form, bortsett fra det som foreskrives i tidligere nevnte forskrifter.

   

  9 Generelt Ansvar

  (1) All ansvar utover erstatningskrav som nevnt i avsnitt 10 skal utelukkes, uansett kravets juridiske natur. Dette gjelder spesielt erstatningskrav i forbindelse med manglende oppfyllelse av kontrakten, eller på grunn av brudd på plikter, eller på grunn av krav for fornærmelser ifølge tysk forskrift 823 av BGB (German Civil Code).

  (2) I tilfelle boatshop24.com fritas for ansvar, eller ansvaret begrenses med hensyn til noe erstatningkrav, skal samme vilkår gjelde for personansvar til dets stab, ansatte, representanter eller vikarierende agenter.

   

  10 Ansvar for Innholdet

  (1) Forhandleren skal ha det fulle ansvar for korrekthet og legitimitet av alle opplysninger som meddeles. Forhandleren har plikt til å sikre seg at slike opplysninger eller innhold, direkte eller gjennom boatshop24.com, ikke er i strid med disse Forhandler-vilkår, gjeldende nasjonale eller internasjonale lover, og/eller tredjeparts rettigheter, spesielt med hensyn til opphavsrett, varmerker, rettigheter til et navn, personlige rettigheter eller patentrettigheter osv.

  (2) Forpliktelsen eller ansvaret til boatshop24.com for tredjeparts innhold skal reguleres av avsnitt 8, 11 av Teledienstgesetz (TDG).

  (3) Forhandleren skal holde boatshop24.com skadesløs overfor tredjeparts krav for overtredelse når det gjelder tilbud og innhold meddelt av forhandleren via nettsiden som redigeres av boatshop24.com. Forhandleren skal dekke alle kostnader for advokat eller rettsbehandling som belastes boatshop24.com for det juridiske forsvaret mot alle slike krav, med mindre den aktuelle overtredelsen ikke skyldes forhandleren.

  (4) boatshop24.com forbeholder seg retten til å sperre innhold meddelt av forhandleren dersom det er rimelig grunn til å tro at innholdet er meddelt som en grov overtredelse av loven eller disse Forhandler-vilkår.

   

  11 Rettigheter

  (1) boatshop24.com er den lovlige eier av – og besitter av – de eksklusive rettighetene til nettsiden og databasen, og alle opphavsrettigheter, varemerker og øvrige åndsverk-rettigheter med hensyn til nettside, database, innhold, informasjon og andre elementer. Ingen av forhandlerens rettigheter skal påvirkes av denne bestemmelsen.

  (2) All innhold, alle bilder og øvrig informasjon på nettsiden til boatshop24.com – også dersom slik materiale ikke er beskyttet av lov om opphavsrett, registrerte konstruksjoner eller varemerker – må ikke kopieres, distribueres eller brukes på noen som helst måte uten den juridiske eierens forutgående tillatelse.

  12 Datavern

  (1) De opplysningene som forhandleren meddeler, skal behandles i samsvar med tysk lov om datavern, som for eksempel Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG) og Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), mens boatshop24.com er berettiget til å arbeide med personopplysninger som er nødvendige for behandling av kontraktopplysninger, yte tjenester (bruk/lisens) og fakturering.

  (2) Forhandleren skal ha rett til, uten betaling, og på et hvilket som helst tidspunkt, å se sine personlige opplysninger som lagres av boatshop24.com.

  13 Gjeldende lov

  Alle juridiske forhold mellom partene skal tolkes i samsvar med tysk lov, og alle vesentlige og juridiske normer for prosedyrer i andre rettskretser skal holdes utenfor. De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg (CISG) er hermed ekskludert.

  14 Rettskrets

  Stedet der boatshop24.com holder til skal være bestemmende for rettskrets for alle tvister i forbindelse med disse Forhandler-vilkår, under forutsetning av at forhandleren er en forretningsmann. Dette gjelder også selv om forhandleren ikke generelt er bosatt i Tyskland eller flytter til et oppholdssted utenfor Tyskland etter inngåelse av kontrakten. boatshop24.com skal ha rett til å fremsette krav om betaling på forhandlerens forretningsadresse.

  Oppdatert: September 2nd  2014

   

  //