• Łódź motorowa
 • łódź żaglowa
 • ponton
 • motor
 • mała łódź
 • skuter wodny
 • miejsce cumowania
 • przyczepa
  Wszystkie kategorie
  • Wszystkie kategorie
  • Łódź motorowa
  • łódź żaglowa
  • ponton
  • motor
  • mała łódź
  • skuter wodny
  • miejsce cumowania
  • przyczepa
  Wybierz lokalizację z listy rozwijanej

  Warunki korzystania

  1 Zakres / definicja

  (1) Warunki korzystania — dystrybutorzy ("Warunki — Dystrybutorzy") mają zastosowanie we wszystkich stosunkach prawnych nawiązywanych w związku z transakcjami dokonywanymi między firmą Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS ("boatshop24.com") a sprzedawcą komercyjnym ("Dystrybutor").
  (2) Termin "Łódź" używany poniżej ma zastosowanie do jachtów, przyczep, jednostek napędowych, silników, lin, cumowań.

  (3) Firma boatshop24.com zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach — Dystrybutorzy w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, przy czym Dystrybutorzy powinni zostać powiadomieni o zmianach pocztą e-mail cztery tygodnie przed wejściem w życie. Zmienione Warunki — Dystrybutorzy zostaną uznane za zaakceptowane, jeśli Dystrybutor nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia. Firma boatshop24.com powinna w wiadomości e-mail zawierającej zmienione Warunki — Dystrybutorzy, zwrócić szczególną uwagę Dystrybutora na konsekwencje powstrzymania się od wypowiedzi.


  2 Umowa licencyjna

  (1) Dystrybutor po zakończeniu wypełniania formularza rejestracyjnego online lub przesłaniu go faksem zostanie uznany za podmiot, któremu zaoferowano płatną licencję na korzystanie z bazy danych. Akceptacja rejestracji i wynikające z niej zawarcie umowy będą miały postać potwierdzenia e-mailowego, według wyłącznego uznania firmy boatshop24.com.

  (2) Dystrybutora jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia firmy boatshop24.com lub odpowiednio bezpośredniej zmiany tych informacji w obszarze administracyjnym.

   

  3 Korzystanie z bazy danych

  (1) Firma boatshop24.com gwarantuje dostępność bazy danych pod warunkiem, że jest to możliwe ze względów technicznych i obsługowych. Firma boatshop24.com nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe usterki wynikające z przyczyn takich, jak utrata energii elektrycznej, przeciążenie sieci komunikacyjnej, przerwa w przewodach lub inne problemy techniczne napotkane przez dostawcę, na które firma boatshop24.com nie ma wpływu.

  (2) Firma boatshop24.com powinna regularnie serwisować i rozwijać swoją bazę danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności serwera i uniknięcia występowania poważnych usterek. W związku z tym dostęp do bazy danych może być tymczasowo ograniczany, z uwzględnieniem jednak uzasadnionych interesów Dystrybutora.

  (3) Firma boatshop24.com zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia struktury bazy danych lub zmniejszenia albo zwiększenia jej wielkości, pod warunkiem że taka czynność nie ogranicza znacząco możliwości osiągnięcia sukcesu, do którego osiągnięcia ma prowadzić przedmiotowa umowa.

   

  4 Ogłoszenia

  (1) Dystrybutor jest zobowiązany do umieszczania w bazie danych prawidłowych wyłącznie ofert sprzedaży łodzi i wprowadzania ich w sposób skrupulatny i zgodny z prawdą, przez udostępnioną maskę wprowadzania, z uwzględnieniem wszystkich znaczących faktów, liczb i usterek, które mogą mieć wpływ na decyzję o zakupie.

  (2) Dystrybutor nie jest uprawniony do konfigurowania plików zawierających obrazy inne niż łódź przeznaczona na sprzedaż lub jej odpowiednik.

   

  5 Opłaty

  (1) W okresie próbnym Dystrybutor korzysta z platformy bezpłatnie.

  (2) Mają zastosowanie opłaty za okresy użytkowania określone na stronie internetowej w momencie zawarcia umowy. Te opłaty są wielkościami netto i podlegają ustawowemu podatkowi VAT zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech.

  (3) Firma boatshop24.com zastrzega sobie prawo do podniesienia tych opłat po zawarciu umowy, w celu odzwierciedlenia wzrostu kosztów, w szczególności podatków, umów o wynagrodzenie, kosztów opieki społecznej, usług telekomunikacyjnych lub wyniku zmiany sytuacji na rynku. Dystrybutor zostanie powiadomiony o każdym wzroście opłat pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail, co najmniej cztery tygodnie przez wejściem ich w życie. Taki wzrost zostanie uznany za zaakceptowany, jeśli Dystrybutor nie wyrazi sprzeciwu wobec nowych opłat przed wejściem ich w życie. Firma boatshop24.com powinna w wiadomości e-mail dotyczącej nowych stawek zwrócić szczególną uwagę Dystrybutora na konsekwencje powstrzymania się od wypowiedzi.

  (4) Dystrybutor będzie uprawniony do wyrównania tylko, jeśli jego powództwo wzajemne zostanie zgłoszone w formie prawnej lub jeśli firma boatshop24.com nie będzie sprzeciwiała się wobec takich roszczeń bądź zaakceptuje je. Dystrybutor może uzyskać zastaw ogólny tylko, jeśli jego powództwo wzajemne jest oparte na tej samej relacji umownej.

   

  6 Warunki płatności

  (1) Opłaty są wymagalne i płatne miesięcznie z góry, piętnastego (15) dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po rejestracji, podczas gdy płatność roczna jest wymagana raz w roku, piętnastego (15) dnia miesiąca następującego po rejestracji.

  (2) Metoda płatności powinna być określona w umowie. Dystrybutor powinien automatycznie wydawać zlecenia wyrównania bieżącego obciążenia. W przypadku funduszy niewystarczających do pokrycia bieżącego obciążenia Dystrybutor będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty wynikające z braku płatności, jeśli odpowiada on za brak środków na koncie w momencie bezpośredniej wymagalności obciążenia.

  (3) W przypadku zwłoki w płatności firma boatshop24.com będzie upoważniona do zablokowania ofert sprzedaży zamieszczonych przez Dystrybutora do momentu otrzymania od niego wymaganej płatności (zastaw ogólny). Prawa firmy boatshp24.com do dochodzenia odszkodowania i zerwania umowy z powodu opóźnień w płatności pozostają w mocy.

   

  7 Czas obowiązywania umowy

  (1) Bezpłatny okres próbny trwa miesiąc od daty rejestracji i wygasa automatycznie, bez powiadomienia.

  (2) Okres obowiązywania umowy płatnej wynosi dwanaście (12) miesięcy, począwszy od otrzymania od firmy boatshop24.com wiadomości z potwierdzeniem, wysyłanej po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Jedyną możliwością skutecznego wygaśnięcia tego terminu jest jego upływ.

  (3) Umowa zostaje automatycznie odnowiona na kolejny rok, jeśli nie zostanie wypowiedziana za powiadomieniem przed upływem (6) tygodni do wygaśnięcia bieżącego lub przedłużonego terminu jej obowiązywania. Prawo natychmiastowego wypowiedzenia ze słusznej przyczyny pozostaje w mocy.

  (4) Umowa może zostać wypowiedziana przez wysłanie powiadomienia pocztą elektroniczną, na adres [email protected]lub pisemnie, na adres Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS, bądź też faksem.

   

  8 Gwarancja / odpowiedzialność

  (1) Z uprawnieniami gwarancyjnymi Dystrybutora wiąże się wymaganie oceny usług świadczonych przez firmę boatshop24.com i powiadomienia jej nie później niż w ciągu czterech dni roboczych o wykryciu odpowiednich usterek.

  (2) W zakresie roszczeń o odszkodowanie wytoczonych przez Dystrybutora firma boatshop24.com będzie odpowiedzialna za akty nieprawidłowego postępowania lub rażącego zaniedbania określone prawnie, które można przypisać firmie boatshop24.com lub któremuś z jej przedstawicieli bądź zastępców. Jeśli firma boatshop24.com nie naruszy umyślnie umowy, jej odpowiedzialność w zakresie roszczeń będzie ograniczona do szkód możliwych do przewidzenia.

  (3) Firma boatshop24.com będzie odpowiedzialna w sposób określony przez prawo za wszystkie zawinione naruszenia umowy, podczas gdy odpowiedzialność w zakresie roszczeń będzie ograniczona do szkód możliwych do przewidzenia.

  (4) Wszelka odpowiedzialność za zawinione zagrożenie życia lub obrażenia ciała bądź szkody zdrowotne lub odpowiedzialność bezwzględną na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

  (5) Firma boatshop24.com nie ponosi w żadnej formie odpowiedzialności innej niż wyraźnie określona w poprzednich postanowieniach.

   

  9 Odpowiedzialność ogólna

  (1) Wszelka odpowiedzialność wykraczająca poza roszczenia odszkodowawcze określone w punkcie 10 jest wykluczona, bez względu na charakter prawny roszczenia. Dotyczy to szczególnie roszczeń odszkodowawczych w związku ze zwłoką w wykonaniu umowy lub z powodu innych naruszeń zobowiązań, lub roszczeń związanych z wykroczeniami w ramach art. 823 BGB (niemiecki Kodeks Cywilny).

  (2) W przypadku uwolnienia firmy boatshop24.com od winy lub ograniczenia odpowiedzialności w zakresie roszczeń to samo dotyczy odpowiedzialności osobistej jej personelu, pracowników, przedstawicieli lub zastępców.

   

  10 Odpowiedzialność za zawartość

  (1) Dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość i zgodność z prawem wszystkich podanych informacji. Dystrybutor jest zobowiązany do zapewnienia zgodności takich informacji lub zawartości, bezpośrednio lub w formie zapośredniczonej przez firmę boatshop24.com z niniejszymi Warunkami — Dystryburorzy, odpowiednimi prawami krajowymi lub międzynarodowymi i/lub prawami stron trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich, znaków towarowych, praw do nazwy, praw osobistych oraz praw patentowych itp.

  (2) Odpowiedzialność firmy boatshop24.com za zawartość stron trzecich regulują paragrafy 8 i 11 prawa Teledienstgesetz (TDG).

  (3) Dystrybutor powinien zabezpieczyć firmę boatshop24.com przed wszystkimi roszczeniami stron trzecich związanymi z naruszeniem w odniesieniu do ofert i zawartości zamieszczonej przez Dystrybutora na stronie internetowej, której operatorem jest firma boatshop24.com. Dystrybutor powinien zwrócić wszystkie honoraria adwokackie i koszty sądowe poniesione przez firmę boatshop24.com w związku z obroną przed takimi roszczeniami, chyba że przedmiotowego naruszenia nie można przypisać Dystrybutorowi.

  (4) Firma boatshop24.com zastrzega sobie prawo zablokowania zawartości dostarczonej przez Dystrybutora w przypadku uzasadnionych powodów do przypuszczeń, że stanowi ona poważne naruszenie prawa lub niniejszych Warunków — Dystrybutor.

   

  11 Prawa

  (1) Firma boatshop24.com jest prawnym właścicielem i posiada wyłączne prawa oraz wszystkie prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej, bazy danych, zawartości, informacji i innych elementów. To postanowienie nie ma wpływu na prawa, których posiadaczem jest Dystrybutor.

  (2) Żadne elementy, zawartość, obrazy lub inne informacje na stronie internetowej firmy boatshop24.com — nawet jeśli taki materiał nie jest chroniony prawami autorskimi, za pomocą rejestracji projektu, lub znaków handlowych — nie mogą być kopiowane, rozprowadzane ani w inny sposób używane bez zgody ich prawnego właściciela.

  12 Ochrona danych

  (1) Informacje podane przez Dystrybutora powinny być traktowane zgodnie z niemieckimi prawami dotyczącymi ochrony danych, Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG) i Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), przy czym firma boatshop24.com jest upoważniona do przetwarzania danych osobowych w celu obsługi informacji umownych, dostarczania usług (wykorzystanie/licencje) oraz fakturowania.

  (2) Dystrybutor ma w każdym momencie prawo do bezpłatnego wglądu w informacje przechowywane przez firmę boatshop24.com.

  13 Prawo regulujące

  Wszystkie stosunki prawne między stronami będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech, z wyłączeniem wszelkich norm prawna materialnego i dotyczących prawa proceduralnego innych jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach i Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) jest niniejszym wyłączona.

  14 Właściwość miejscowa sądów

  Siedziba firmy boatshop24.com jest miejscem rozstrzygania wszystkich sporów związanych z niniejszymi Warunkami — Dystrybutor, pod warunkiem, że Dystrybutor jest przedsiębiorcą. Ma to zastosowanie również jeśli Niemcy nie są siedzibą Dystrybutora lub opuszcza on ten kraj po wykonaniu umowy. Firma boatshop24.com będzie uprawniona do zgłaszania zarzutów w miejscu prowadzenia działalności przez Dystrybutora.

  Zaktualizowano: September 2nd  2014