• Motorbåt
 • Segelbåt
 • Gummibåt
 • Motor
 • Småbåt
 • Jetski
 • Hamnplats
 • Trailer
  Alla kategorier
  • Alla kategorier
  • Motorbåt
  • Segelbåt
  • Gummibåt
  • Motor
  • Småbåt
  • Jetski
  • Hamnplats
  • Trailer
  Välj en plats i rullgardinsmenyn

  Termer och villkor

  1 Scope / Definition

  (1) Användartermer – Handlare("Handlare-Termer") ska tillämpas för alla lagliga förhållanden som uppkommer via affärstransaktioner mellan Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS ("boatshop24.com") och en kommerciell säljare ("Dealer").
  (2) Termen "Boat" som används nedan ska gälla båtar, båtsläp, motorer och förtöjningar.

  (3) boatshop24.com reserverar rättigheten att ändra dessa Dealer-Terms när som helst utan föregående varning och handlare ska informeras om dessa ändringar via e-post fyra veckor innan dessa träder i kraft. De ändrade Handlare-Villkor ska anses godkända, såvida en handlare inte registrerar en protest inom två veckor efter att ha mottagit en sådan information. boatshop24.com ska i ett sådant epostmeddelande som innehåller ändringenHandlare-Villkor, kalla på handlarens uppmärksamhet angående konsekvenser av inte yttra sig .


  2 Licensavtal

  (1) Handlaren, i och med att denne fyllt i registreringsformuläret online eller skickat in detta via fax, ska anses ha godkännt tillgång till databanken mot betalning. Godkännande av denna registrering och påföljande utförande av kontrakt ska ske i form av en bekräftelse via epost som utfärdat efter eget gottfinnande av boatshop24.com.

  (2) I fall där handlarens registreringsinformation ändras, är det handlarens ansvar att omedelbart informera boatshop24.com om detta eller att ändra informationen i avdelningen för administration direkt.

   

  3 Databasanvändning

  (1) boatshop24.com garanterar åtkomst till databasen, så länge som detta är tekniskt och operationellt möjligt. boatshop24.com ska inte hållas ansvariga för eventuella tillfälliga fel som uppstått p.g.a. t.ex. strömavbrott överbelastning av telekommunikationsnätverk, linjebrott eller andra tekniska problem som identifierats av leverantören och över vilka boatshop24.com inte har något inflytande.

  (2) boatshop24.com ska utföra regelbundna service- och utvecklingsarbeten på sin databas för att säkerställa säkerhet och sekretess samt undvika allvarliga fel. Följdaktligen kan åtkomst till databasen beränsas tillfälligtvis med tillbörligt beaktande av handlarens legitima intressen.

  (3) boatshop24.com reserverar rättigheten att ändra databasens struktur eller minska eller öka dess storlek utan varsel, så länge en sådan åtgärd inte märkbart hämmar potentiella resultat enligt kontraktet.

   

  4 Annonser

  (1) Det faller på handlarens ansvar att endast placera faktiska erbjudanden av båtar till salu i databasen samt att ange dessa samvetsgrant och sakligt via indatamasken som gjorts tillgänglig, samt inkludera alla viktiga data, siffror och fel som kan påverka ett beslut att göra ett inköp.

  (2) Handlaren får inte inkludera några filer som innehåller bilder som inte representerar båten eller båtmodellen till salu.

   

  5 Avgifter

  (1) Under försöksperioden ska handlaren ha kostnadsfri tillgång till plattformen.

  (2) De kostnader för användningsperioden som nämns på webbplatsen vid slutande av avtal ska gälla. Dessa avgifter är nettoavgifter och extraavgifter, t.ex. mervärdesskatt enligt tyska lagar, kan tillkomma.

  (3) boatshop24.com reserverar rättigheten att höja sina avgifter efter slutande av avtal till följd av höjda kostnader, framför allt gällande skatter, löneavtal, socialförsäkringsförmåner, telekommunikationer eller till resultat av förändringar i marknadsförhållanden. Handlaren ska skriftligt eller via epost hållas informerad om eventuella höjningar av avgifter i minst fyra veckor innan dessa höjningar träder i kraft. Sådana höjningar ska avses godkända såvida handlaren ej godkänner dessa nya avgifter innan de träder i kraft. boatshop24.com ska i detta epostmeddelande eller brev angående nya avgifter framför allt fästa handlarens uppmärksamhet på konsekvenserna av att iaktta tystnad.

  (4) Handlaren har kvittningsrätt endast om dennes motkrav är lagligt förankrade eller om boatshop24.com antingen inte ifrågasätter sådanna krav eller accepterar dessa. Handlaren får utöva retentionsrätt endast om dennes motkrav är baserade på samma kontraktsförhållande.

   

  6 Betalningsvillkor

  (1) Avgifter ska förfalla och betalas månatligen i förskott den femtonde (15) dagen i varje månad med början den månad som påfaller omedelbart efter registrering. Årlig betalning ska förfalla en gång om året den femtonde (15) dagen i den månad som omedelbar påföljer registrering.

  (2) Gällande betalningssätt ska vara överenskommet i avtalet. Handlaren ska emittera ett orderutkast för direkta debiteringar. I fall av otillräckliga medel för att täcka debiteringen ska handlaren hållas ansvarig för alla kostnader som uppkommer till resultat av sådan brist på betalning, förutsatt att handlaren är ansvarig för brist på tillräckliga medel i kontot vid direktdebiteringens tidpunkt.

  (3) Vid fall av utebliven betalning, har boatshop24.com rätt att blockera de försäljningserbjudanden som annonserats av handlaren tills den kontraktsenliga betalningen erhållits från handlaren (retentionsrätt). Boatship24-s rättigheter att kräva skadestånd och att säga upp kontraktet till resultat av utebliven betalning skall kvarstå.

   

  7 Kontraktsvillkor;/p>

  (1) Gratisperioden ska gälla i en månad från och med registreringsdatumet och skall avslutas automatiskt utan varsel.

  (2) Kontraktsvillkoret mot betalning ska gälla under en period motsvarande tolv (12) månader, och ska påbörjas vid mottagande av epostmeddelande som bekräftelse från boatshop24.com och utskickat efter granskning av registreringsformuläret. Detta villkor upphör endast att gälla vid slutet av denna period..

  (3) Kontraktet ska förnyas automatiskt för ytterligare ett år, såvida det inte avslutats med varsel på sex (6) veckor före kontraktets utgång av existerande eller förlängd kontraktsperiod. Rätten till omedelbar uppsägning på grund av rättfärdig sak skall fortsätta att gälla.

  (4) Kontrakttet kan upphöra genom varsel via epost till[email protected], eller skriftligt till Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS, eller via fax.

   

  8 Garanti/ Ansvar

  (1) Handlarens garantirättigheter kräver att handlaren utvärderar tjänsterna som tillhandahålls av boatshop24.com och att underrätta boatshop24.com, antingen via brev eller epost, och inte senare än fyra arbetsdagar efter observation av relevant fel.

  (2) Angående eventuella skadeståndskrav av handlaren, ska boatshop24.com hållas ansvariga för försummelse eller allvarlig vårdslöshet enligt lagen, och som kan hänföras till boatshop24.com eller någon av dess representanter eller ställföreträdande agenter. Om boatshop24.com inte medvetet har brutit kontraktet skall dess ansvar begränsas till förutsägbara skador.

  (3) boatshop24.com ska hållas ansvariga enligt lagen för eventuell brottsligt kontraktsbrott och skadeståndsansvar ska vara begränsade till förutsägbara skador.

  (4) Eventuellt ansvar för brottslig utsatthet av annans liv och hälsa eller absolut ansvar under skadeståndslagen ska inte komma att påverkas.

  (5) boatshop24.com ska aldrig hållas ansvariga och på något sätt, med undantag för det som nämns i föregående bestämmelser.

   

  9 Allmänt skadeståndsansvar

  (1) Allt skadeståndsansvar utanför det ansvar som nämns i paragraf 10 ska uteslutas utan hänvisning till skadeståndsfordrans lagliga natur. Detta gäller i synnerhet skadeståndsfordringar för felaktigt utförande av kontrakt eller pliktförsummelser eller skadeståndskrav för förseelser i enlighet med paragraf 823 i BGB (Tysk civillag).

  (2) Skulle boatshop24.com anses skuldfria eller dess ansvar begränsat i förhållande till eventuella skadeståndskrav, ska samma förhållanden gälla personligt ansvar hos dess personal, anställda, representanter och ställföreträdande agenter.

   

  10 Innehållsansvar

  (1) Handlaren är ensam ansvarig för innehållets korrekthet, äkthet samt legitimitet i tillhandahållen information. Det faller på handlarens ansvar att försäkra att sådan information eller innehåll, direkt eller via boatshop24.com, inte bryter mot dessa Handlare-Villkor, Gällande nationella eller internationella lagar och/eller tredje mans rättigheterights, i synnerhet i förhållande till upphovsrätter, varumärken, namnrättigheter, personliga rättigheter eller patenträttigheter, etc.

  (2) Ansvar och skyldigheter som tillfaller boatshop24.com för innehåll tillhörande tredje man ska regleras av paragraferna 8 och11 i Teledienstgesetz (TDG).

  (3) Handlare ska ej hålla boatshop24.com ansvariga angående krav från tredje man gällande erbjudanden och innehåll som tillhandahålls av handlaren via webbplatsen som handhas av boatshop24.com. Handlaren ska ansvara för alla advokat- och domstolskostnader boatshop24.com ådrar sig för lagligt försvar mot sådana krav, såvida överträdelsen inte kan hänföras till Handlaren.

  (4) boatshop24.com reserverar rättigheten att blockera innehållet som tillhandahålls av handlaren om det finns rimliga skäl att anta att innehållet är en grov överträdelse av lagen eller dessa Handlare-Villkor.

   

  11 Rättigheter

  (1) boatshop24.com är rättmätig och exklusiv ägare av webbplatsen och dess databank samt all upphovsrätt, varumärken och annan intellektuell egendom i förhållande till webbplatsen, databank, innehåll, information och övrigt innehåll. handlarens rättigheter ska inte påverkas av denna bestämmelse.

  (2) Allt innehåll, bilder eller annan information på webbplatsen boatshop24.com – även om sådant material inte är skyddat under upphovsrättslagar, registrerad design eller varumärken – får inte kopieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan att den rättmätige ägaren gett sitt godkännande.

  12 Dataskydd

  (1) Den information som tillhandahålls av handlaren ska hanteras i enlighet med svenska dataskyddslagar, such as the Dataskyddslagen för teletjänster (TDDSG) and the den statliga dataskyddslagen (BDSG), varmed boatshop24.com har rätt att bearbeta personlig information som krävs för hantering av kontraktsmässig information, tillhandahållande av tjänster (användning/ licens) och fakturering.

  (2) Handlaren ska ha rätt att se sin personliga information i sådan form som den har lagrats av boatshop24.com, kostnadsfritt och vid alla tidpunkter.

  13 Gällande lagar

  Alla juridiska förhållanden mellan parterna ska tolkas i enlighet med tyska lagar, uteslutand alla materiella och procedurmässiga juridiska normer från andra jurisdiktioner. FN:s konvention gällande Avtal om Internationella köp (CISG) utesluts härmed.

  14 Jurisdiktionens lokalisering

  Den plats där boatshop24.com är lokaliserade ska utgöra jurisdiktionens lokalisering för alla disputer i samband med dessa Handlare-Villkor, förutsatt att handlaren är en affärsperson. Detta ska även gälla om handlaren inte vanligtvis är bosatt i Tyskland eller om denne flyttar ifrån Tyskland efter avtalets ingående. boatshop24.com ska äga rätt att väcka åtal på handlarens affärsplats.

  Uppdaterad: September 2nd  2014